Zoek op land, regio of reis

×

Privacy Policy...

Privacy Policy

Style in Travel Holding B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Style in Travel Holding B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Style in Travel Holding B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het. contactformulier.
Onder aan deze pagina vindt u ook onze contactgegevens.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Bijzondere persoonsgegevens.

U kunt bijzondere persoonsgegevens met ons te delen omdat u bijvoorbeeld medische assistentie nodig heeft, toestemming heeft gevraagd om te reizen met een medische aandoening of een speciale maaltijd heeft besteld. Tevens kan het voor de uitvoering van een reis noodzakelijk zijn dat paspoortgegevens gevraagd worden Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. U bent altijd gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door u gewenste diensten te leveren.

Uw persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna tot maximaal 10 jaar voor herhalingsaankopen.

Persoonsgegevens van klanten worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de travelvoucher;
- Het uitvoering geven aan en/of het verwerken van de travelvoucher

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De uitgegeven travelvoucher n.a.v. een vervallen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of delen met het SGR:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Bijzondere persoonsgegevens.
- IBAN nummer
- BIC nummer
- Factuurgegevens
- Boekinggegevens

Voor de uitbetaling van een Travelvoucher kan het tevens zijn dat paspoortgegevens gevraagd worden. Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. U bent altijd gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door u gewenste diensten (tijdig) te leveren.

Uw persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst/travelvoucher en daarna tot maximaal 10 jaar voor administratieve handelingen.

Style in Travel biedt de reiziger toegang tot een App te downloaden via iTunes/App Store voor iPhone & iPad en via Google Playstore voor alle Android apparaten waarin de reiziger praktische reisinformatie aantreft, een tijdlijn van de geplande reisonderdelen, bijbehorende vouchers en nuttige tips. Het e-mailadres van de reiziger kan worden gebruikt om deze app onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens welke de reiziger verstrekt en die strekken tot uitvoering van de reis worden gedeeld met derden die de techniek leveren voor het gebruik van de app en de reisdata uploaden. Op de bestemming wordt uw locatie bepaald middels GPS.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Bijzondere persoonsgegevens.

Wij hebben conform de geldende privacywetgeving een Verwerkersovereenkomst met deze derde(n) en zien toe op bescherming van uw privacy.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Persoonsgegevens van Direct Marketing worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Toesturen van (of bellen over) informatie/brochures over de organisatie en/of producten/diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Geen overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

Persoonsgegevens van Digitale Direct Marketing worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven/aanmelden voor een nieuwsbrief/account.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Medewerkersfoto's op de website worden door Style in Travel Holding B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Geeft een beeld van de organisatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Style in Travel Holding B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Achternaam;
- Werkervaring;
- Reiservaring;
- Persoonlijke interesses.

Uw persoonsgegevens worden door Style in Travel Holding B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat de medewerker in dienst is.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van uw reisovereenkomst;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het verzorgen van Direct Marketing.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens buiten de EU aan leveranciers en indien nodig c.q. verplicht aan overheidsinstellingen om uw (reis)overeenkomst uit te kunnen voeren.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Style in Travel Holding B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Style in Travel Holding B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

©2023 Style in Travel - All Rights Reserved | De specialist op het gebied van fly-drives en roadtrips